Op de hoogte blijven?

Wil je ons steunen?

Kostbaar Vaatwerk is voor haar werk afhankelijk van giften. Wil je ons werk financieel steunen? Maak dan een gift over naar rekeningnummer NL43 INGB 0007 5724 24 of vul dit formulier in om ons te machtigen.

Hoofdlijnen beleidsplan

Strategie

Kernprincipes en uitgangspunten

Statutaire doelstelling: Het bieden van hulp en ondersteuning aan vrouwen die een relatie hebben of hebben gehad met een man die seksverslaafd is of is geweest, voorts alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting Kostbaar Vaatwerk is een non-profitorganisatie. De gelden worden aangewend ten behoeve van bovenstaande statutaire doelstelling.

Stichting Kostbaar Vaatwerk is voor onbepaalde tijd opgericht. Indien de stichting wordt ontbonden, dan zal het liquidatiesaldo zoveel mogelijk worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

Missie

Het aanbieden van verschillende activiteiten aan (ex-)partners van (ex-) seksverslaafden, gericht op het geven van

  • (H)erkenning, hulp en advies
  • Hoop
  • Inzicht in eigen proces

Stichting Kostbaar Vaatwerk is een christelijke organisatie en het geloof in God en Jezus Christus is voor ons belangrijk. Alle medewerkers die verbonden zijn aan de organisatie zijn christen, maar onze activiteiten zijn zowel bedoeld voor christenen als voor niet-christenen.

 

Beleid

Te verrichten werkzaamheden in 2020:

Het beheren van een besloten online forum

Het beheren van de website

Het aanbieden van hulp, advies of een luisterend oor aan (ex-)partners van (ex-)seksverslaafden middels telefoon, videobellen of e-mail.

In 2020 hopen we daarnaast de volgende activiteiten te kunnen organiseren:

  • Ontmoetingsdag
  • Echtparendagen
  • Echtparenweekenden
  • Ex-partnerdag
  • Trainingen 'Dealen met een seksverslaafde', 'Een sterkere ik', 'Gezonde seksualiteit'
  • Gespreks- of therapiegroepen op verschillende locaties in Nederland.

Werving en besteding van gelden

Stichting Kostbaar Vaatwerk heeft inkomsten uit: deelnemersbijdragen (ontmoetingsdagen, echtparendagen, echtparenweekenden, trainingen, forum en - gespreksgroepen, verkoop boeken) en periodieke en eenmalige giften. 

Alle uitgaven worden gemaakt conform de doelstelling van de stichting. De kosten van de werving van gelden worden zo laag mogelijk gehouden. Op de resultatenrekening is een aparte kostenpost ‘promotiekosten’. Dit zijn alle kosten die we besteden om de stichting onder de aandacht te brengen van onze doelgroep.

Jaarlijks wordt de begroting opgesteld en door het bestuur goedgekeurd. Na afloop van een (afgesloten) boekjaar worden de jaarstukken opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd bij het bestuur. Onderdeel van de jaarstukken vormen balans, staat van baten en lasten en financiële verantwoording van de afzonderlijke activiteiten.

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter